ابزار ها و فن آوری ها

Go to Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

مدیریت پایگاه داده مبتنی بر موتور فدرتمند MSSQL

Go to MVC .net

MVC .net

تولید برنامه روی بستر NET.

Go to RUP & UML

RUP & UML

تحلیل و طراحی با رویکرد RUP و زبان شی گرای UML

Go to SCRUM

SCRUM

چابک و پرسرعت در تولید با چهارچوب و بهروش های AGILE SCRUM

رویکرد ما

مسیر تحول و چرخه توسعه
شروع هر مسابقه با یک قدم است Every Race Starts With A Single Step

راهکار ها

طیفی از تولیدات پاییزان رایانه

سامانه اطلاع رسانی مشتریان

صنعت سیمان
حلقه ارتباظی کارخانه های سیمانی با مشتریان ، موسسات خمل با رویکردی نوین و بر پایه جدید ترین فن آوری ها

سامانه نوبت دهی

صنایع تولیدی
مدیریت و اتوماسیون فرایند های نوبت دهی ، بارگیری و حمل کالا

سامانه مدیریت با مشتریان

صنایع تولیدی (سیمان، فولاد)
مبتنی بر استاندارد های صنعت ، مدیریت شکایات، نظرسنجی ها و …

خرید اینترنتی

همه صتایع
پیاد سازی قرایند های ثبت، پرداخت و پیگیری برخظ

نمونه مشتریان